1. TARAFLAR
  İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“Sözleşme”); Kemalpaşa Mh. Ahmet Türkel Cd. No: 105
  İnegöl / BURSA adresinde mukim, www.devalisveris.com ile SATICI arasında, aşağıda belirtilen şartlar
  ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.
  İşbu Sözleşmenin ekleri ve Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler,
  açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.
  www.devalisveris.com ve SATICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
  Şöyle ki; SATICI, www.devalisveris.com tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna
  üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapmak, www.devalisveris.com de
  SATICI’nın kendisine ödeyeceği komisyon ve/veya abonelik ücreti karşılığında sahibi olduğu elektronik
  ticaret platformu hizmetlerinden SATICI’yı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde
  Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.
 2. TANIMLAR
  Web sitesi / Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti www.devalisveris.com’ye ait olan
  ve www.devalisveris.com’nin işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetleri”ni üzerinde sunmakta
  olduğu www.devalisveris.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.
  Hizmet/Hizmetler: “Üye”lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri
  ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla www.devalisveris.com Tarafından Web sitesinde
  sunulan; ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.
  Kullanıcı/Kullanıcılar: Web sitesi’ne erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
  Üye/Üyeler: www.devalisveris.com ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak Web
  sitesi’ne üye olan veya www.devalisveris.com’nin sunduğu Hizmetlerden yararlanan, “Alıcı” ya da
  “Satıcı” olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
  Alıcı: Web sitesi üzerinde “Satıcı” tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri
  satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”yi ifade eder.
  Satıcı: Web sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal
  ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi “Üye”yi ifade eder.
  Sanal Mağaza/Satış Alanı: www.devalisveris.com’nin Web sitesi
  üzerinde www.devalisveris.com prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu
  ve Satıcıların, bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden
  oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.
  Üye Sayfası: Satıcının, www.devalisveris.com tarafından Web sitesi’nde sunulan uygulamalardan ve
  Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen
  firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından
  belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.
 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
  İşbu Sözleşme’nin konusunu, Web sitesi üzerinde www.devalisveris.com ya
  da www.devalisveris.com’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetlerden, Satıcıların
  yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve
  yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.
  İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, www.devalisveris.com tarafından Satıcıya
  sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu
  Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; www.devalisveris.com işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya
  Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir.
  Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat
  hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.
 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  4.1. Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Sanal Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi”
  (“Ek-1”)’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin
  edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla
  birlikte, www.devalisveris.com’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya
  ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Web sitesi’nde bulunan
  üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından
  gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı
  sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda
  bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem www.devalisveris.com nezdinde Satıcı’yı temsilen
  yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her
  türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün
  içinde, www.devalisveris.com’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması
  sebebiyle www.devalisveris.com’in herhangi bir zarara uğraması halinde, www.devalisveris.com’nin
  Satıcı’dan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.
  4.2. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Web sitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik
  altyapının oluşturulması için www.devalisveris.com ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için
  gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4.3. Satıcı, Web sitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve
  sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka
  uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; www.devalisveris.com’nin bu hususlarda herhangi bir
  sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle www.devalisveris.com’nin uğrayacağı
  zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere www.devalisveris.com tarafından yapılmış olan
  ödemelerden gayrikabili rücu olarak www.devalisveris.com’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul,
  beyan ve taahhüt eder.
  4.4. Web sitesi üzerinden www.devalisveris.com’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine,
  portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin
  yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet
  sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz
  konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler
  ve/veya bunların içeriği hakkında www.devalisveris.com’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını
  kabul ve beyan eder.
  4.5. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin
  yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep
  olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde
  yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde
  olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  Satıcı Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir
  etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, “Yasaklı Ürünler” Listesi’nin içeriğini sürekli olarak takip
  etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın “Yasaklı
  Ürünler” Listesinde yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka
  aykırılığından dolayı www.devalisveris.com’ye yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka
  ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. www.devalisveris.com’nin
  bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri
  sebebiyle www.devalisveris.com’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü
  kişilere www.devalisveris.com tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu
  olarak www.devalisveris.com’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde www.devalisveris.com Sözleşme’yi herhangi bir
  tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak
  ve www.devalisveris.com’nin sair tazminat hakları saklı kalacaktır.
  4.6. Satıcı, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin
  hükümlerine, Web sitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak
  kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde
  hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
  4.7. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı
  olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri
  bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve
  Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak
  değerlendirilecektir. www.devalisveris.com, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca
  yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcı’nın kendisinde bulunan
  tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan
  uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı
  sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılara iletilebilecektir.
  4.8. SATICI, Web sitesi’ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal
  Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri
  kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın
  sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz
  işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür
  işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak
  Websitesi’nde www.devalisveris.com aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde;
  Satıcı, www.devalisveris.com’nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.
  4.9. Web sitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak
  sahibi www.devalisveris.com olacaktır. www.devalisveris.com’nin önceden yazılı rızası alınmaksızın
  Satıcı tarafından Web sitesi’nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla,
  kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı, Web
  sitesi’ne iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam
  edecek ancak bu içeriğin www.devalisveris.com tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak
  gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve
  derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve www.devalisveris.com’in reklam ve tanıtımı için hazırlanan
  görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer
  kısıtlaması olmaksızın ve bila bedel www.devalisveris.com’ye tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan
  eder.
  4.10. Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek,
  güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek
  amacıyla Web sitesi’ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde
  hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Web
  sitesi’nde yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; www.devalisveris.com’in bu
  kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır. Satıcı’nın işbu
  madde hükmünü ihlal etmesinin aynı zamanda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
  Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik ve sair mevzuata aykırılık
  teşkil etmesi ve bu suretle www.devalisveris.com nezdinde herhangi bir zarar oluşması
  halinde, www.devalisveris.com’nin işbu zarar meblağını ferîleriyle birlikte Satıcı’ya rücu etme
  ve/veya Satıcı’nın cari hesabından tahsil etme hakkı saklıdır.
  4.11. www.devalisveris.com, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin
  edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. www.devalisveris.com, bu bilgileri
  Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki
  değerlendirmelerin yapılması amacıyla www.devalisveris.com’nin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin,
  uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda
  belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin işbu madde hükmüne
  göre www.devalisveris.com tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan
  eder.
  4.12. Satıcı, Web sitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Web sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette
  zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Web sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik,
  materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva
  atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri
  kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması
  amacıyla www.devalisveris.com tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve
  taahhüt eder.
  4.13. www.devalisveris.com, Web sitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle
  gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu
  amaçla www.devalisveris.com, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde
  bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil
  olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. www.devalisveris.com hem güvenlik
  hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen
  mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve
  saklayabilir.
  4.14. Satıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı
  olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve Web sitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi
  karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. www.devalisveris.com tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan
  EK-3 komisyon oranları veya Abone ücretleri, ödeme koşulları ve sair mali şartlar “Çalışma Mali Şart
  ve Prensiplerinde” belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme
  koşullarında www.devalisveris.com tarafından yapılacak olan değişiklikler, Çalışma Mali Şart ve
  Prensiplerinin yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik
  kazanacaktır. www.devalisveris.com, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak
  bildirilebileceği gibi, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş
  olacaktır. www.devalisveris.com ayrıca Hizmetler’i geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu
  Sözleşme’nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu
  durumlar www.devalisveris.com tarafından yazılı olarak Satıcı’ya bildirilecektir. Bu durumlarda
  Satıcı’nın, Alıcı’lara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların
  gereğini yerine getirecektir.
  4.15. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Web sitesi üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle
  bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. www.devalisveris.com,
  Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Web sitesi’nde beyan edilen kural ve şartlara
  uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk
  oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette
  olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya
  sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi
  tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcı’nın Sanal Mağazası’nı kapatabilir. Satıcı böyle
  bir durumda www.devalisveris.com’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul,
  beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, www.devalisveris.com’nin herhangi
  bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı
  saklıdır.
  4.16. Satıcı, Alıcılarla Web sitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde
  “Satıcı” taraf olduğunu, www.devalisveris.com’nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf
  olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her
  anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Mağazası’nda
  sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair
  diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat
  sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı
  doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Web sitesi’nden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında
  belirtildiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk
  da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak
  zorundadır.
  Satıcı, Alıcıyla Web sitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari
  faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Web sitesi üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında
  iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana
  gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.
  4.17. www.devalisveris.com tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya
  üyelikten çıkarılarak bir daha www.devalisveris.com platformlarına alınmamak üzere kara listeye
  alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Web sitesi’ne üye olamaz. Satıcı’nın bu madde
  hükmüne aykırı olarak Web sitesi’ne üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden
  çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
  4.18. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8.
  uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek
  zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta
  65026502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan
  yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine
  getirmemesiyle sebebiyle www.devalisveris.com’nin ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat,
  idari para cezası ve benzeri bedelleri www.devalisveris.com’in ilk talebi halinde nakden ve defaten
  ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4.19. Web sitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetlerin ve www.devalisveris.com tarafından uygulanan
  kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik
  özellikler www.devalisveris.com tarafından önceden habersiz olarak
  değiştirilebilecektir. www.devalisveris.com tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde
  yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Web site’sinden takip etmek ve
  değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.
  4.20. Satıcı, www.devalisveris.com tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını
  beklemeksizin www.devalisveris.com’nin Web sitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya
  ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya
  koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini
  kampanyaya uygun olarak yönetmek zorundadır. Satıcı, bizzat yürüttüğü, Sözleşme’ye aykırı olarak
  doğrudan iletişime geçtiği Alıcılar veya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli
  faaliyetleri ile www.devalisveris.com kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde
  olmamalıdır. Satıcı’nın www.devalisveris.com tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri
  ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin www.devalisveris.com nezdinde doğrudan
  veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Satıcı, söz konusu zararı www.devalisveris.com’nin ilk
  talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup
  edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4.21. Satıcı, satışa sunduğu Mal/Hizmet’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun
  uyarınca düzenlenen yönetmelikleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer
  ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi
  olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür.
  Satıcı’nın, Sözleşme’ye ve/veya Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca
  düzenlenen yönetmelik hükümlerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine
  ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal/Hizmet listelemesi
  nedeniyle www.devalisveris.com.’nin maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü
  zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. www.devalisveris.com tarafından Satıcı’nın Mal/Hizmet’i
  hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler
  yayınladığının tespit edilmesi halinde, www.devalisveris.com ilgili Mal/Hizmet’i Web sitesi’nden
  kaldırma hakkına sahiptir. Satıcı, www.devalisveris.com’nın ilgili ürünü Web site’sinden kaldırmasıyla
  ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4.22. Satıcı, www.devalisveris.com’nin Web sitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun
  işlerliğine satıcı sıfatı altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyi niyet ve
  dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun
  davranmayı, www.devalisveris.com’nin iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren
  faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda www.devalisveris.com’nin kendisini
  denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı
  fiilleri sebebiyle www.devalisveris.com’nin herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına
  Satıcı’nın kusur veya ihmalinin sebep olması halinde www.devalisveris.com’nin bu zararı Satıcı’ya
  rücu etme hakkı saklıdır.
  4.23. Satıcı Web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği satış ve sair işlemlerde 6563 Sayılı Elektronik
  Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik
  ve sair mevzuata aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmamayı, işbu mevzuata aykırı fiil ve işlemleri
  sebebiyle idari otoriteler tarafından www.devalisveris.com’ye yüklenen mali sorumluluk ve
  cezalardan sorumlu olmayı ve bu sebeple www.devalisveris.com nezdinde meydana gelen doğrudan
  ve dolaylı zararı ferileriyle birlikte www.devalisveris.com’nin ilk talebinde karşılamayı kabul, beyan
  ve taahhüt eder.
  4.24. Satıcı, www.devalisveris.com’ye ait fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanması halinde
  stüdyoda çekimi veya tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin Fikir ve Sanat Eserleri
  Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığını ve bu kapsamda işbu eserler ile ilgili mülkiyet, işleme,
  çoğaltma, umuma arz, yayma haklarının www.devalisveris.com’ye ait olduğunu; kendisinin işbu
  fotoğraf, video ve sair görsel üzerinde herhangi bir hak sahibi olmadığını, stüdyoda çekimi veya
  tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin sadece Web sitesi’ndeki ürün satış
  ilanlarında kullanılmak üzere hazırlandığını, işbu görsel materyali Web sitesi dışındaki online ve offline
  mecralarda ve web sitelerinde kullanmamayı, aksi halde bu sebepler www.devalisveris.com’nin
  uğradığı doğrudan ve dolaylı zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
  Satıcı, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf
  olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. www.devalisveris.com, EK-3 komisyon oranları,
  vade ve sair diğer finansal şartları, gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan
  genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Web sitesi’nde ilan ederek
  değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte
  geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya
  devam edecektir.
 6. MÜCBİR SEBEPLER
  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden
  herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir
  sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu
  durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep
  terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları,
  sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar,
  elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların
  makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar
  olarak yorumlanacaktır.
 7. GEÇERLİLİK SÜRESİ
  İşbu sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla
  yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte,
  Taraflardan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında
  bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir.
  Sözleşme’nin www.devalisveris.com tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine
  kadar www.devalisveris.com tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt
  eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden
  yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcı’lara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam
  edecektir.
 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
  İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli
  olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri
  yetkilidir.
 9. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
  Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda www.devalisveris.com’nin resmi defter ve ticari
  kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar
  kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri
  Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
  eder.
 10. BÜTÜNLÜK
  İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün
  veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması,
  Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 11. BİLDİRİM
  Satıcı ve www.devalisveris.com, Satıcı’nın Web sitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi
  vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla
  iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Web sitesi’ne kayıtlı
  adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın e-posta adresini
  düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.
 12. YÜRÜRLÜK
  12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza
  veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
  www.devalisveris.com SATICI